SENIORKA n.o.


Krok za krokom


A.) Pri poberaní príspevku od mesta/obce:

Na zahájenie opatrovateľskej služby je potrebné:

  1. Občan ( jeho príbuzný) podá žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu spolu s lekárskym nálezom na mestskom úrade / obecnom úrade, podľa miesta , kde bude opatrovateľská služba poskytovaná ( musí tam mať trvalé, alebo prechodní bydlisko).
  2. Tlačivá žiadosti si žiadateľ vyzdvihne u poskytovateľa opatrovateľskej služby , alebo na na mestskom úrade / obecnom úrade, alebo na ich web. stránke.
  3. Mesto/obec vykoná posudkovú činnosť.
  4. Mesto/obec vydá posudok o odkázanosti na sociálnu službu.
  5. Mesto/obec vydá rozhodnutie o odkázanosti občana na sociálnu službu.
  6. Občan po obdržaní rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu si vyberie poskytovateľa opatrovateľskej služby a požiada o uzatvorenie zmluvy na poskytovanie sociálnej služby.
  7. Poskytovateľ sociálnej služby zabezpečí poskytovanie opatrovateľskej služby občanovi.
  8. Mesto/obec zaplatí za poskytovanie sociálnej služby poskytovateľovi sociálnej služby, ktorého si vybral občan, alebo ju poskytne, ak si občan vybral za poskytovateľa mesto, alebo obec, ak sú zapísané v registri poskytovateľov sociálnej služby na VUC.
  9. Občan nesmie byť obmedzovaný vo výbere poskytovateľa sociálnej služby, ak je tento zapísaný v registri poskytovateľov sociálnej služby.