SENIORKA n.o.


O nás


SENIORKA n.o. - nezisková organizácia, v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách poskytuje opatrovateľskú službu pre občanov, na riešenie ich nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

Poskytujeme profesionálnu opatrovateľskú službu pre občanov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby, pre seniorov, zdravotne, fyzicky a sociálne hendikepovaných klientov, ich rodiny a priateľov. Služba je založená na dôvernom a priateľskom vzťahu s ľudmi, ktorým pomáhame uľahčiť a spríjemniť každý bežný deň života.

Hlavným zmyslom našej činnosti je pomáhať ľuďom, ktorí túto pomoc potrebujú priamo v ich vlastnom domove a rodinnom prostredí. Služby poskytuje tým profesionálnych pracovníkov.

SENIORKA n.o. založená 23.februára 2011, zapísaná v registri Obvodný úrad v Banskej Bystrici dňa 17. marca 2011, zapísaná v registri poskytovateľov sociálnych služieb vo VUC BB č. 221.1/3, opatrovateľská služba – terénna forma.


Fakturačné údaje

SENIORKA n.o.
Nám SNP 35/48,
96001 Zvolen

IČO : 45735603
DIČ :

2023331464

Č. účtu : 4014012932/7500
IBAN : SK10 7500 0000 0040 1401 2932