U nás máte vždy zelenú

SENIORKA n.o.

Opatrovateľská služba


Potrebujem opatriť

Potrebujem opatriť

... Na tomto textu sa pracuje ...

Ako postupovať

A.) Pri poberaní príspevku od mesta/obce:

Na zahájenie opatrovateľskej služby je potrebné:

 1. Občan ( jeho príbuzný) podá žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu spolu s lekárskym nálezom na mestskom úrade / obecnom úrade, podľa miesta , kde bude opatrovateľská služba poskytovaná ( musí tam mať trvalé, alebo prechodní bydlisko).
 2. Tlačivá žiadosti si žiadateľ vyzdvihne u poskytovateľa opatrovateľskej služby , alebo na na mestskom úrade / obecnom úrade, alebo na ich web. stránke.
 3. Mesto/obec vykoná posudkovú činnosť.
 4. Mesto/obec vydá posudok o odkázanosti na sociálnu službu.
 5. Mesto/obec vydá rozhodnutie o odkázanosti občana na sociálnu službu.
 6. Občan po obdržaní rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu si vyberie poskytovateľa opatrovateľskej služby a požiada o uzatvorenie zmluvy na poskytovanie sociálnej služby.
 7. Poskytovateľ sociálnej služby zabezpečí poskytovanie opatrovateľskej služby občanovi.
 8. Mesto/obec zaplatí za poskytovanie sociálnej služby poskytovateľovi sociálnej služby, ktorého si vybral občan, alebo ju poskytne, ak si občan vybral za poskytovateľa mesto, alebo obec, ak sú zapísané v registri poskytovateľov sociálnej služby na VUC.
 9. Občan nesmie byť obmedzovaný vo výbere poskytovateľa sociálnej služby, ak je tento zapísaný v registri poskytovateľov sociálnej služby.

FAQ - najčastejšie otázky

1. Koľko stojí hodina opatrovateľskej služby?

Cena opatrovateľskej služby za jednu hodinu je uvedená v cenníku, ktorý je zverejnený na našej webovej stránke v sekcii "Cenník" a v cenníku v kancelárii sídla organizácie a v každej pobočke.

2. Aké doklady je potrebné predložiť k žiadosti o opatrovanie?

Opatrovateľskú službu poskytujeme na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

K žiadosti o poskytnutie opatrovateľskej služby je potrebné predložiť:

 • rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu – opatrovateľskú službu(rozhodnutie musí vydať obec, kde má klient trvalé bydlisko)
 • občiansky preukaz
 • aktuálne platný výmer o dôchodku
 • ak zastupuje klienta druhá osoba, aj doklad o titule zastupovania ( napr. plná moc, rozhodnutie súdu, potvrdenie od lekára )
 • aj je služba poskytovaná s príspevkom obce
3. Máme rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré vydal úrad práce. Môžeme ho použiť pre účely opatrovania.

Nie, pre účely poskytnutia opatrovateľskej služby je potrebné rozhodnutie, ktoré vydala obec.
Ak máte rozhodnutie, ktoré vydal úrad práce, alebo iný orgán, toto je možné použiť ako podklad pre rozhodnutie obce.
Slovensko je "divné". Jednu osobu posudzuje niekoľko úradov ( obec, úrad práce, VUC, sociálna poisťovňa), podľa toho, akú sociálnu službu občan požaduje. Pozitívne je, že je tak zabezpečená práca pre viacerých úradníkov a občan môže spoznávať systém fungovania rôznych úradov a spoznávať tam nových ľudí.
Chýba jeden nezávislý posudkový orgán, ktorý by posúdil človeka a vydal jeden posudok. Tento jeden posudok by klient použil pre tú konkrétnu sociálnu službu, ktorú momentálne potrebuje. Nemusel by obiehať všetky úrady.

4. Čo je potrebné vybaviť pre začatie opatrovania?

Opatrovateľskú službu je možné poskytnúť na základe zmluvy medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby, alebo jeho zástupcom, preto:

 • kontaktujte regionálneho zástupcu a dohodnite si osobné stretnutie
 • podajte žiadosť o poskytnutie opatrovateľskej služby vzor žiadosti Vám poskytne regionálny zástupca v každej našej pobočke
 • uzatvoríte zmluvu o poskytnutí opatrovateľskej služby, ktorú pripraví regionálny zástupca na základe Vašich potrieb a našich možností
5. Ako rýchlo je SENIORKA n.o. schopný zabezpečiť opatrovanie ? Najmä ak má byť klient prepustený z nemocnice do domáceho liečenia.

Regionálny zástupca je pripravený riešiť zabezpečenie opatrovateľskej služby ihneď. Reálne je možné zabezpečiť opatrovanie po podaní žiadosti a najskôr nasledujúci deň, po uzatvorení zmluvy. Začiatok poskytovania opatrovateľskej služby dohodne regionálny zástupca s klientom, alebo jeho zástupcom podľa aktuálnej situácie a možností.

O tom, že člen rodiny je hospitalizovaný a bude prepustený do domáceho liečenia vie rodina najneskôr v deň, keď hospitalizácia začala. Preto je potrebné riešiť situáciu v predstihu. Je málo situácií, keď nebolo možné predvídať potrebu opatrovania vopred. Nenechávajte zabezpečovanie opatery pre svojich blízkych na poslednú chvíľu, vyhnete sa tak zbytočnému stresu a problémom.

6. Je možné opatrovať aj cez víkend a za akú cenu?

Áno, opatrovateľskú službu vieme zabezpečiť aj cez víkend a sviatky. Službu zabezpečujeme 365 dní v roku.
Cena služby je uvedená v cenníku.

7. Je možné rozdeliť opatrovanie ráno aj večer?

Áno, poskytujeme aj delenú opatrovateľskú službu.
Podmienky a čas opatrovania dohodne klient a regionálny zástupca podľa aktuálnej potreby klienta a možností SENIORKA n.o..

8. Je možné opatrovať aj menej ako 8 hodín?

Áno, je možné opatrovať aj menej ako 8 hodín denne.
Minimálna doba opatrovania sú 2 hodiny v kuse.

9. Je opatrovateľka schopná vykonávať úkony ako je starostlivosť o preležaniny? Prebaľovať a podobne?

Opatrovateľka robí všetky úkony, ktoré sú definované v zákone 448/2008, príloha č.4. (sprievod na toaletu, pomoc pri vyzliekaní, obliekaní, účelná očista po toalete, sprievod z toalety, podanie podložnej misy, močovej fľaše s následným očistením podložnej misy /fľaše/, ochrana osobnej a posteľnej bielizne pred znečistením, nasadenie a výmena plienky ).
Ošetrovanie preležanín a iné zdravotné úkony ( preväzy rán, injekcie a pod.) vykonávajú zdravotné sestry prostredníctvom ADOS ( agentúra domácej ošetrovateľskej služby ). Ošetrovateľské úkony ktoré vykonáva ADOS sú hradené zdravotnou poisťovňou.
Opatrovateľka robí úkony, ktoré pomáhajú predchádzať vzniku preležanín, alebo napomáhajú ich hojeniu ako je napr. polohovanie zaťažovaných partií tela. .
Medzi opatrovateľské úkony patrí aj dodržiavanie liečebného režimu, nákup liekov, podávanie liekov a aplikácia mastí, kontrola glykémie glukomerom, odmeranie krvného tlaku, pulzu a telesnej teploty, aplikácia liečiva subkutánne (napríklad inzulínu)...

10. Aké vzdelanie musia mať opatrovateľky?

Vzdelanie opatrovateľky je stanovené zákonom 448/2008 Z.z.

§84 (9) Opatrovateľ podľa tohto zákona je fyzická osoba, ktorá :

 1. má vyššie odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
 2. má úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
 3. má stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
 4. má nižšie stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo
 5. absolvovala akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín.

§ 110b Fyzická osoba, ktorá k 29. februáru 2012 dovŕšila vek 55 rokov a vykonávala opatrovanie, ktorým sa rozumie pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, najmenej tri roky, nie je povinná splniť podmienku ustanovenú v § 84 ods. 9 zákona účinného od 1. marca 2012.

Paradoxom je, že ako opatrovateľka nemôže pracovať zdravotná sestra, ktorá má vysokoškolské vzdelanie, pretože nespĺňa podmienky stanovené zákonom. Zdravotná sestra, ktorá má stredoškolské vzdelanie môže pracovať aj ako opatrovateľka.

11. Či môže opatrovateľka variť, pracovať v záhrade?

Áno, opatrovateľka môže variť, primerane potrebám klienta.

Prácu v záhrade je nutné posúdiť individuálne.

V zákone č. 448/2008 Z.z., Časť II, sú uvedené Úkony starostlivosti o svoju domácnosť

 1. nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru,
 2. príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla,
 3. donáška jedla do domu,
 4. umytie riadu,
 5. bežné upratovanie v domácnosti,
 6. obsluha bežných domácich spotrebičov,
 7. starostlivosť o bielizeň (pranie, žehlenie),
 8. starostlivosť o lôžko,
 9. vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby,
 10. donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie,
 11. ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti (administratívne úkony spojené s vedením domácnosti, napríklad zabezpečenie úhrady platieb).

Drobné práce v záhradke, či záhrade, ktoré môžeme zaradiť ako dohľad nad klientom áno. Náročné práce v záhrade, či na poli klienta nie.

Stáva sa, že niektorí klienti požadujú od opatrovateľky vykonávať úkony, ktoré nie sú dohodnuté v zmluve, alebo nie sú predmetom opatrovateľskej služby. Chcú aby opatrovateľka rýľovala v záhrade, kálala drevo, upratovala po maľovaní, varila 3 druhy jedál ako prípravu na víkend, keď prídu deti na návštevu a pod. Opatrovateľka nie je slúžka v domácnosti, ani lacná pracovná sila, ani "dievča pre všetko". Opatrovateľka môže pomôcť klientovi zabezpečiť špecializovanú firmu na veľké upratovanie, alebo maľovanie, či rýľovanie záhrady, okopávanie, vyberanie zemiakov.

Opatrovateľka vykonáva činnosti, ktoré boli dohodnuté v zmluve. Opatrovateľka nie je oprávnená meniť ich rozsah. Zmenu rozsahu úkonov musí dohodnúť klient ( jeho zástupca ) s regionálnym zástupcom formou dodatku k zmluve o poskytnutí opatrovateľskej služby.

Ak sa opatrovateľka podriadi "novým požiadavkám, alebo nátlaku klienta" a vykonáva iné úkony ako boli dohodnuté v zmluve, považujeme to za jej profesionálne zlyhanie a zamestnávateľ môže voči nej vyvodiť následky za porušenie pracovných povinností.

12. Či zodpovedáme za bezúhonnosť a odbornosť opatrovateľky?

Zamestnávame len opatrovateľky, ktoré splnili kvalifikačné podmienky stanovené zákonom 448/2008 Z.z. §84 , 110b.

Overenie je možné v sídle organizácie, alebo v jej pobočke a to nahliadnutím do dokladov preukazujúcich vzdelanie opatrovateľky, bude o tom vykonaný písomný záznam.

Bezúhonnosť posudzujeme pri prijímaní opatrovateľky do pracovného pomeru a to tak, že predloží výpis z registra trestov. Posúdime individuálne, či opatrovateľka vyhovuje stanoveným požiadavkám.

13. Či je možné vymeniť opatrovateľku, ak s ňou klient nie je spokojný?

Ak klient nie je spokojný s kvalitou poskytnutých opatrovateľských služieb a s opatrovateľkou, informuje regionálneho zástupcu, ktorý vyhotoví zápis o pripomienkach klienta a prešetrí situáciu. Na základe tohto šetrenia regionálny zástupca prijme opatrenia na zlepšenie situácie. Jedno z opatrení môže byť aj výmena opatrovateľky.

14. Prečo neposkytujeme dotovanú 24 hodinovú opatrovateľskú službu?
Prečo je 24 hodinové opatrovanie také drahé?

Poskytovanie 24 hodinovej opatrovateľskej služby je v podmienkach Slovenska veľmi problematická a to z dôvodu právnej úpravy. Aj pri poskytovaní opatrovateľskej službe 24 hodín je potrebné splniť podmienky nepretržitej prevádzky a zabezpečiť zamestnanie 4 až 5 zamestnancov na pracovný pomer.

Finančné náklady na takýto počet zamestnancov, ktorí sa starajú o jedného klienta sú vysoké a žiadna obec ich neposkytuje, aj keď zo zákona takáto povinnosť obci vyplýva.

Pri zamestnaní opatrovateľky dodržiavame všetky zákonom stanovené podmienky. Je zaplatená mzda a všetky zákonné odvody, stravné lístky a riadna dovolenka. Do nákladov sú započítané aj všetky nutné náklady, napr. BOZP, pracovná zdravotná služba, ochranné pomôcky, náklady na administratívu, účtovníctvo, prenájom miestností, školenie opatrovateliek, supervízia a ďalšie. Je pochopiteľné, že každá opatrovateľka má záujem, aby jej mzda bola čo najvyšia a každý klient chce, aby jeho náklady boli nízke. Je nutné hľadať prijateľný kompromis.

Systém opatrovateľských služieb v Rakúsku, alebo Nemecku je odlišný od nášho, takmer nefunkčného. Preto nie je možné zamestnanť opatrovateľku systémom, ako je v zahraničí. U nás sa o poskytovaní a financovaní opatrovateľských služieb viacej hovorí, než sa reálne poskytujú.

15. Prečo stojí opatrovateľská služba toľko? ( veľa, či málo ?)

Opatrovateľská služba je vykonávaná v kvalifikovanými pracovníkmi v pracovnom pomere. Je im zaplatená mzda, všetky odvody a všetky ostatné náklady spojené s fungovaním služby. Služba je poskytovaná jednou opatrovateľkou jednému klientovi " jedna k jednej". Všetky náklady na "jednu opatrovateľku" znáša "jeden klient". Cena za službu v pobytových zariadeniach sa rozpočítava na všetkývh klientov. Opatrovateľka sa stará o niekoľko klientov naraz. Nie je tam možnosť " jedna k jednej".

Na úhradu nákladov má prispievať obec. Žiaľ, väčšina obcí túto povinnosť neplní a príspevok na sociálnu službu a na náklady na jej výkon neposkytuje. Spôsob výpočtu výšky príspevku je stanovený v zákone 448/2008 Z.z.. Časť úhrady nákladov si platí prijímateľ sociálnej služby, alebo jeho rodinní príslušníci. Poskytovateľ, nezisková organizácia zabezpečuje poskytovanie opatrovateľskej služby a vlastný chod organizácie hlavne z týchto platieb ( od obce a od klienta). Získané finančné prostriedky je možné použiť len na zabezpečenie poskytovania opatrovateľskej služby. Finančné prostriedky nie je možné použiť na iné účely, ani ich vyplatiť vo forme zisku zakladateľom či zamestnancom.

16. Je možné aj krátkodobé opatrovanie?

Áno, krátkodobé opatrovanie je možné. Jednorázové a krátkodobé opatrovanie sa poskytuje s spravidla u samoplatiteľov, kde nie je príspevok obce.
Krátkodobé a nepravidelné opatrovanie s príspevkom obce je pre administratívnu náročnosť nepružné a problematické. Musia byť uzatvorené zmluvy medzi obcou a poskytovateľom, alebo dodatky k zmluvám na každé nepravidelné opatrovanie zvlášť.

17. Môže opatrovateľka vybaviť drobné nákupy?

Áno, opatrovateľka zabezpečuje aj drobné nákupy pre klienta. Klient urobí zoznam tovaru, ktorý chce kúpiť. Odovzdá opatrovateľke zoznam a peniaze. Toto zaznamená do pracovnej dokumentácie, opatrovateľka potvrdí prevzatie. Opatrovateľka vykoná nákup a spolu s nákupom predloží klientovi pokladničné bločky a vráti vydané peniaze. Zaznamená to do pracovnej dokumentácie, klient potvrdí prevzatie.

„Spoločnosť, ktorá si necenní svojich starších ľudí, popiera svoje korene a ohrozuje jej budúcnosť. Pokúsme sa posilniť ich schopnosť podporovať seba tak dlho, ako to len bude možné, a keď to už nemôžu robiť, postarajme sa o nich.“
Nelson Mandela
Ochrana osobných údajov - GDPR

Projekty sú realizované vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Darujte 2% z dane